výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

historicko-pedagogické fórum

Internetový časopis pre dejiny pedagogiky a školské múzejníctvo
ISSN 1338-693X

 

Číslo 2/2017

Z korešpondencie Jána Kvačalu s Cyrilom Bodickým
(L. Bernát).....................................................................
3
Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 1. časť - založenie ošetrovateľskej školy v Bratislave
(Ľ. Iljevová - E. Juríková)..........................................
14
Prvá svetová vojna, slovenské školstvo a vznik Československej republiky
(I. Marks - D. Lajčin) ................................................
24
Jozef Mátej: Vo víre normalizácie (1970-1986)
(V. Michalička) ..............................................................
32
História školských ručných prác a ich súčasné využitie v múzeu
(Z. Kunšteková) ............................................................
38
Oblátnica
(V. Michalička) ..............................................................
45
Správy ....................................................................... 46
Recenzie..................................................................... 48
Anotácie .................................................................... 49
Pokyny pre prispievateľov......................................... 49

Číslo 1/2017

Žiaci trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1655 - 1773 z aspektu bydliska
(L. Bernát).....................................................................
3
B. F. Trentowski a P. Hečko 
(M. Krankus)................................................................. 
12
Jozef Mátej: Roky vzopätia (1964 - 1969)
(V. Michalička) ..............................................................
25
Medaila Jána Amosa Komenského
(V. Michalička) ..............................................................
28
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, jej stručná história a medailérska tvorba
(J. Slavkovský) ............................................................ 
30
Súpis štúdií, recenzií a správ v časopise Historicko-pedagogické fórum 2012 - 2016
(V. Michalička) .............................................................. 
35
Recenzie .................................................................................... 41
Anotácie  ....................................................................  43
Pokyny pre prispievateľov  ......................................... 44

Číslo 2/2016

Situácia na slovenských školách v roku 1921 
(A. Kičková)..................................................................
3
Jozef Mátej: V rokoch hľadania (1959 - 1964)
(V. Michalička)............................................................... 
11
Názorné učebné pomôcky na prvom slovenskom ev. a v. gymnáziu v Revúcej
(V. Michalička) ..............................................................
17
Slovensko na výukových obrazech v letech 1918 - 1939
(J. Klímová) ..................................................................
21
Vývoj akvizičnej činnosti Múzea školstva a pedagogiky 
(D. Vaněková) .............................................................. 
47
Jediná edícia slovenskej historicko-pedagogickej spisby 
(V. Michalička) .............................................................. 
51
Správy ........................................................................  53
Anotácie  ....................................................................  54
Pokyny pre prispievateľov  ......................................... 56

Číslo 1/2016

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti (do roku 1918) 
(K. Pekařová)................................................................
3
Študenti zo Slovenska na odbore architektúry nemeckej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát) ....................................................................
15
Prvé odborné práce Jozefa Máteja 
(V. Michalička) ..............................................................
37
Recenzie ..................................................................... 72
Kronika ....................................................................... 79
Anotácie ..................................................................... 81

Číslo 2/2015

Bardejovský rektor L. Stockel a jeho žiaci pôsobiaci v školských službách
(J. Gašparovičová).........................................................
3
Organizácia piaristického kolégia v Podolínci v rokoch 1643 - 1782
(V. Hašková) ................................................................
14
Korešpondencia Václava Novotného s Jánom Kvačalom
(L. Bernát) ...................................................................
30
Doc. PhDr. František Karšai, CSc. (1918 - 1975) - zakladateľ prešovskej komeniológie, obetavý pedagóg, milovník fotografovania a prírody
(E. Lukáč) .....................................................................
43
Príspevok k novým biografickým údajom o prof. PhDr. Jozefovi Mátejovi, DrSc.
(V. Michalička) ..............................................................
63
Kohútik, názorná učebná pomôcka počiatočného čítania
(V. Michalička) ..............................................................
72
Recenzie ..................................................................... 72
Kronika ....................................................................... 79
Anotácie ..................................................................... 81

Číslo 1/2015

Stredoveké školy v Košiciach a ich vplyv na úroveň vzdelanosti v meste
(M. Slezáková)..............................................
3
Pedagogická činnosť Leonarda Stoeckela
(Jana Gašparovičova) ............................................................
12
Ľudové školy v Topoľčanoch 1918 - 1935
(A. Kičková) ............................................................
24
Korešpondencia Jána Kvačalu a Josefa Krumpholca v 20. rokoch 20. storočia
(Libor Bernát) ..............................................................
32
Nad historicko-pedagogickým dielom Petra Vajcika
(Vladimír Michalička) ..............................................................
53
Recenzie ............................................................... 55
Anotácie ............................................................... 56

Číslo 2/2014

Leonard Stoeckel a jeho profesijné formovanie
(Jana Gašparovičová)..............................................
3
Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej v slovenskej odbornej spisbe
(Vladimír Michalička) ............................................................
19
Martin Kostelný – učiteľ M.R.Štefánika
(Vladimír Michalička) ............................................................
26
Predstavy a názory Antona Štefánka na modernú školu
(Igor Marks) ..............................................................
29
Ján Kvačala a Jozef Škultéty vo svetle vzájomnej korešpondencie
(Libor Bernát) ..............................................................
36
Anotácie ............................................................... 49

Číslo 1/2014

Korešpondencia Jána Kvačalu
(Libor Bernát, Vladimír Michalička)..............................................
4
Profesori FFUK v Prahe J. Bidlo, K. Krofta, V. Novotný a J. Kvačala
(Libor Bernát) ............................................................
12
Kvačalovo chápanie pedagogického systému T.Campanellu
(Radim Pačmár) ..............................................................
18
Ján Kvačala a jeho obraz v nekrológoch
(Vladimír Michalička) ..............................................................
21
Vokátory evanjelických rektorov v Novohrade (1784 - 1804)
(Jozef Drenko) ..............................................................
23
Štátna slovenská učiteľská akadémia v Banskej Bystrici (1940 – 1949)
(Lucia Vozárová) ..............................................................
28
Komeniologická problematika v aktivitách prof. PhDr. A. Čumu, CSc.
(Eduard Lukáč) ..............................................................
44
Obraz Ľudovíta Bakoša (1919 – 1974) na pozadí archívnych dokumentov
(Vladimír Michalička) ..............................................................
56
Správy ............................................................... 60
Recenzie ............................................................... 61
Anotácie ............................................................... 65

Číslo 2/2013

Pohľad do dejín školy v Malých Zlievciach v 18. storočí
(Jozef Drenko) .........................................................
3
Študenti zo Slovenska na odbore architektúry Českej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(Libor Bernát) ............................................................
13
Prvé odborné práce Jozefa Máteja (1949 - 1957)
(Vladimír Michalička) ..............................................................
27
Správy ............................................................... 32
Recenzie ............................................................... 35
Anotácie ............................................................... 36

Číslo 1/2013

Historicko-pedagogické bádanie: koniec alebo nový začiatok?
(B. Kudláčová) .........................................................
3
Skladba pedagogického zboru trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1649 - 1714
(L. Bernát) ............................................................
9
Učiteľský zbor Bratislavskej župy
(K.Pekařová) ..............................................................
24
Legislatívne rámce stredného a odborného školstva v predmníchovskej ČSR
(A.Bojková) ..........................................................
34
Študenti zo Slovenska na stavebnej fakulte Nemeckej vysokej školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát) .................................................
43
Protest stredoškolských profesorov v roku 1946 v Košiciach
(V. Michalička) ..............................................................
57
Správy ............................................................... 62
Recenzie ............................................................... 66
Anotácie ............................................................... 67

Číslo 2/2012

Kam kráčajú dejiny pedagogiky?
(V. Michalička) .........................................................
3
Počiatky kresťanskej paideie
(L.Bokorová) ............................................................
7
Prefekti školy trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1650-1773
(L.Bernát) ..............................................................
14
Gustáv Kordoš: Slovák v službách uhorskej školy
(V.Michalička) ..........................................................
31
Štefan Koreň a Ján Kvačala. Vzťah učiteľ a žiak vo svetle korešpondencie Štefana Koreňa
(Ľ. Vašková, L. Bernát) .................................................
60
Spomienky Antona Štefánka na prínos českých učiteľov pre slovenské školstvo po roku 1918
(I.Marks) ..............................................................
71
Študenti zo Slovenska na Vysokej škole strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva ČVUT v Prahe v rokoch 1918-1928
(L.Bernát) .............................................................
76
Správy ............................................................... 87
Recenzie ............................................................... 93
Anotácie ............................................................... 98

Číslo 1/2012

Minulosť a súčasnosť dejín pedagogiky a historicko-pedagogického výskumu
(Blanka Kudláčová) ..........................................................
3
Rektori jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773
(Libor Bernát) ..............................................................
14
Rané práce Jozefa Máteja (1944 – 1949)
(Libor Bernát) ..............................................................
33
Rané práce Jozefa Máteja (1944 – 1949)
(Libor Bernát) ..............................................................
33
Maturitné oznámenia ako hmotný doklad o strednej škole a jej študentoch
(Vladimír Michalička) .......................................................
37
Recenzie a správy ............................................................... 40
Literárny prehľad ............................................................... 48Vychádza 2x ročne v Bratislave. Časopis je voľne stiahnuteľný vo formáte PDF. Autorské práva vyhradené.