výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - vzdelávacie programy

2011 - rozprávky v starom a novom šate

Rozprávkami v rôznych formách sa zaoberal vzdelávací program, pripravený v spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka. Mal za úlohu budovanie kladného vzťahu detí k čítaniu a ku knihám, a tiež poukazuje na to, že aj rozprávky sa v priebehu času menia a prispôsobujú novým podmienkam. Deti sa stali súčasťou programu pri čítaní textu k obrázkom, ktoré im múzejný pedagóg premietal na pôvodnej premietacej technike, ktorá slúžila v školách na vzdelávanie ako učebná pomôcka. Program prebiehal v súčinnosti s petržalskou knižnicou, ktorú žiaci navštívili hneď po návšteve múzea.

001 002 003 004 005

2012 - 2014 - revúcki discipuli

Revúcke gymnázium, ktoré od roku 1862 ako prvé prinieslo možnosť študovať v slovenskom jazyku, vošlo do učebníc. Len málokto si však vie predstaviť, ako žili a študovali jeho študenti, hovorilo sa im discipuli a s akými ťažkosťami bojovali jeho učitelia. Túto zaujímavú stránku histórie približoval vzdelávací program, ktorý bol určený pre triedne kolektívy žiakov 2. stupňa. Program bol vytvorený k výstave Revúca. 150 rokov >>>

2014 - 2015 - dobové vyučovanie spoločenskej výchovy

Žiaci sa na programe dozvedeli zaujímavosti o období prvej Slovenskej republiky. Čím bolo školstvo v rokoch 1939-45 ovplyvnené, čo sa v tomto období učilo a kde všade mohla výučba prebiehať. Dobovú atmosféru približovali autentické školské predmety (učebnice, zošity, písacie pomôcky, či pomôcky učiteľa), ktoré sa v tom čase používali na vyučovaní. Vzdelávací program im pomohol zistiť, ktorý predmet sa dnes už na školách nevyučuje, čím bol zvláštny a v interaktívnej časti sa zamysleli nad pravidlami slušného správania sa. Súčasťou bol aj lektorát o výstave a premietanie školského filmu. Program bol pripravený k výstave Slovenskí učitelia v odboji a SNP >>>

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

2016 - v zdravom tele zdravý duch

K výstave Športovci v školských laviciach bol vytvorený vzdelávací program, ktorého cieľom bolo oboznámiť deti s prostredím, ktoré v minulosti položilo základy pre vznik telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu ako boli v časoch neexistujúcich telocviční dvor alebo trieda. Deti cez výklad múzejného pedagóga komplexnejšie pochopili význam a funkciu telocviku, ktorý sa na školách vyučuje dodnes. Tým, že program bol koncipovaný ako aktívna činnosť, deti si mohli vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a cvičeniu. Výstavný priestor, sa tak na malú chvíľu premenil na telocvičňu, ktorej atmosféru dotvorili aj pôvodné školské cvičebné pomôcky a náradie.

001 002 003 004 005 006 007 008 009                011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

2017 - ihla a háčik v zabudnutí

Vyučovacia hodina ručných prác v múzeu poukázala na rozdiely vo vyučovaní v minulosti - v obsahu vyučovania (čomu sa kedysi učili žiaci, aby sa uplatnili v živote) a porovnala ich s tým, čo sa učia žiaci v školách dnes. Deti si cez výklad i praktickú činnosť ozrejmili význam predmetov, v minulosti nazývaných ručné práce. Dozvedeli sa, že boli často prepájané s predmetmi ako náuka o domácom hospodárstve, náuka o vedení domácnosti, či práce na pozemku. Zameraním prác na tomto predmete bolo potrebné, aby sa na ňom žiaci delili na dievčatá a chlapcov. Otestovali si aj vlastnú zručnosť prišívaním gombíka a výrobou náramku priateľstva.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

end faq