výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

kontakt > inštitúcie

inštitúcie

logo_msvvassr_cb    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
    Ministerstvo, ktoré je zriaďovateľom múzea.


logo_mksr_cb Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo, v ktorom je múzeum zapísané v registri múzeí a galérií SR a riadi sa
jeho zákonom.

logo_cvtisr_cb            Centrum vedecko-technických informácii SR
            Inštitúcia, pod ktorú je múzeum organizačne zaradené.


partnerské inštitúcie

 

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV
Inštitúcia združujúca vedecko-výskumných pracovníkov v odbore pedagogika.

Zväz múzeí na Slovensku
Profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike. Hlavným poslaním
zväzu je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva
a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. 

 

ZMS - Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
ZMS - Komisia pre zbierky dejín techniky
Múzeum má zastúpenie v odborných múzejných komisiách, kde aktívne prináša 
poznatky z múzejnej praxe a radí sa s odborníkmi z tejto oblasti z celého Slovenska.

Historický ústav SAV
Vedecké pracovisko Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa výskumom slovenských dejín
od najstarších čias po súčasnosť, vybranými problémami všeobecných dejín, dejinami
vied a techniky na Slovensku a výskumom architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí na Slovensku.

Komora reštaurátorov
Profesijná komora združuje rešturátorov, ktorí majú oprávnenie vykonávať najvyššiu 
možnú ochranu v oblasti kultúrneho dedičstva.

Muzeum.sk
Internetový projekt o múzeách, galériách, pamiatkach, hradoch a zámkoch na
Slovensku. Denne sú pridávané nové aktuality o výstavách, podujatiach a rôznych
iných kultúrnych udalostiach.

Schulmuseum
Medzinárodný portál školských múzeí. Nachádzajú sa tu databázy kontaktov na
školské múzeá v celej Európe.


partnerské múzeá

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského
Múzeum sídliace v Prahe je významným bádateľským a dokumentačným centrom
orientovaným na dejiny českého školstva, pedagogiky, učiteľstva a vzdelanosti v
naväznosti na život, dielo a odkaz J. A. Komenského.

Muzeum Komenského v Přerove
Múzeum Komenského v Přerove pôsobí v oblasti múzejníctva, pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody. Stále expozície múzea sú umiestnené na přerovskom zámku, kde sa
rovnako konajú výstavy aj kultúrne akcie.

Slovenski šolski muzej
Múzeum slovinského školstva je jedným z najstarším múzeí v Slovinsku sídliace v Ľjublani.

Hrvatski školski muzej
Základným poslaním múzea je systematická zbierka, štúdium a prezentácia materiálov
z minulosti a súčasnosti chorvátskeho vzdelávania a pedagogiky.