výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

archív - dlhodobé výstavy

 

pilotná expozícia dejín školstva a pedagogiky

Expozícia zachytávala históriu nášho školstva najmä prostredníctvom zbierkových predmetov zakomponovaných čiastočne do reálnych výjavov zo školského prostredia, s ambíciou ich ďalšieho podrobného rozpracovania a stvárnenia v plánovanej stálej expozícii – preto sme zvolili názov pilotná expozícia. V roku 2005 jej bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii expozícia – výstava.

Pilotná expozícia mala dve časti. Prvá – textová časť bola rozdelená do 9 tematických celkov a zachytávala vývoj školstva na území Slovenska od Veľkej Moravy do roku 1989. Text každého celku bol doplnený najhodnotnejšími a najvýpovednejšími zbierkovými predmetmi, ktoré ilustrovali dané obdobie. Druhá časť expozície začínala autentickou triedou ľudovej školy z obdobia rokov 1918 – 1938, zariadenou originálnym nábytkom zo slovenských škôl. Na triedu nadväzovali rekonštrukcie ďalších charakteristických školských priestorov. Bola tu pionierska klubovňa zo 60. – 70. rokov 20. storočia, školský kabinet s prírodopisnými, chemickými, fyzikálnymi a zemepisnými pomôckami a nakoniec rekonštrukcia pracovne vysokoškolského profesora, ktorú tvorilo originálne zariadenie i predmety každodennej potreby z pozostalosti profesora Jozefa Schuberta (1904 – 2000), dlhoročného dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, významného historika dejín pedagogiky a organizátora vysokoškolského života na Slovensku. V celej expozícii boli využité výlučne zbierkové predmety z fondu Múzea školstva a pedagogiky, ktoré boli získané v posledných dvoch desaťročiach.

Autori expozície: PhDr. Daniela Vaněková, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Mgr. Eva Zacharová
Návrh a realizácia expozície: D&D Studio Bratislava

Expozícia bola inštalovaná v priestoroch múzea od 16.11.2005 do 31.12.2009.

Pri príležitosti 40. výročia založenia múzea bola expozícia v rokoch 2010 - 2011 v skrátenej verzii prezentovaná v týchto mestách: Košice (Východoslovenské múzeum, 27.3. – 23.5.2010); Banská Bystrica (Stredoslovenské múzeum, 3.6. – 28.8.2010); Prievidza (Hornonitrianske múzeum, 2.9. – 17.10.2010); Trenčín (Trenčianske múzeum, 24.11. 2010 – 15.1.2011); Zvolen (Lesnícke a drevárske múzeum, 26.1. – 29.4.2011); Rimavská Sobota (Gemersko-malohontské múzeum, 11.5.2011 – 24.7.2011)

 

kabinet1 kabinet10 kabinet11 kabinet12 kabinet13 kabinet2 kabinet3 kabinet4 kabinet5 kabinet6 kabinet7 kabinet8 kabinet9 klubovna1 klubovna3 klubovna4 klubovna5 klubovna6 nastenne_tabule prava_cast2 prava_cast3 schubert2 schubert3 schubert4 schubert5 teoreticka_cast1 teoreticka_cast2 teoreticka_cast3 teoreticka_cast4 teoreticka_cast5 teoreticka_cast6 teoreticka_cast7 teoreticka_cast8 trieda trieda1 trieda2 trieda3 trieda4 trieda6 trieda7

pohľad do prírodovedného kabinetu a triedy 60. rokov 20. storočia

Roky šesťdesiate – obdobie Beatles, Gagarina vo vesmíre, Pražskej jari, krátkych sukní a dlhých vlasov. Škola sa mení – Osemročnú strednú školu nahradila Základná deväťročná škola, drevené lavice vystriedali modernejšie s kovom, na stenách tried visel obraz prezidenta Novotného, začali sa používať prvé magnetofóny ako učebné pomôcky. V kabinetoch sa však nachádzajú i také pomôcky, ktoré učitelia používali už niekoľko desaťročí.
To všetko ste mohli u nás nie len vidieť, ale sa toho aj dotknúť... 

Autori expozície: PhDr. Daniela Vaněková, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Mgr. Eva Zacharová, akad. soch. Ľubomír Čierny

Expozícia bola inštalovaná v priestoroch múzea od 15.10.2010 do 30.6.2012.

p1160932 p1160934 p1160935 p1160939 p1160942 p1160946 p1160947 p1160949 p1160951 p1160955 p1160956 p1160957

prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov

Pred 150 rokmi, presne 16. septembra 1862, sa slávnostnými Službami Božími v evanjelickom chráme v Revúcej začala písať história prvej slovenskej strednej školy, Slovenského ev. a. v. gymnázia. Múzeum školstva a pedagogiky si toto výročie pripomenulo výstavou, ktorá priblížila nie len dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov. Výstava bola rozdelená na dve časti. Prvá časť približovala Revúcu v dobe vzniku gymnázia. Návštevníci sa zoznámili s mestom, jeho koloritom, mohli tu vidieť hlavné dominanty – mestskú radnicu či evanjelický kostol. Tieto budovy zároveň symbolizovali úlohu mesta a cirkvi pri zrode gymnázia. Panely stručne predstavili aj najvýraznejšie osobnosti, ktoré boli so vznikom a budovaním gymnázia späté – či už z radov mešťanostov, alebo z radov cirkvi. Výstava sa venovala i kultúrnemu životu , ktorý v meste pulzoval a bol vo výraznej miere formovaný práve revúckym gymnáziom. V strede „mesta" stál rebrinový voz, dopravný prostriedok, ktorý každoročne pred začatím školského roku do Revúcej privážal študentov, naložený všetkým, čo k životu v škole potrebovali. Druhá časť výstavy zaviedla návštevníkov už do samotnej školy. Jej atmosféru priblížil náznak školskej triedy z druhej polovice 19. storočia, s drevenými lavicami, stolom pre učiteľa a tabuľou. Návštevníci si mohli prezrieť učebné pomôcky a učebnice, z ktorých sa na gymnáziu učilo. Celkový pohľad na prvú budovu gymnázia mu ponúkala jej veľkorozmerná maketa. Zvláštna pozornosť bola venovaná vyučovaniu telocviku, ktorý sa v Revúcej vyučoval ako na jednej z mála škôl v Uhorsku. Školský dvor bol z iniciatívy prof. Zocha a Ormisa vybavený telocvičným zariadením, ktoré názorne sprítomnila jeho maketa. Návštevníci výstavy sa popri „veľkých dejinách" školy zoznámili i s každodennými radosťami a starosťami života gymnázia, ktoré boli spracované na základe osobných spomienok a memoárov študentov a profesorov. Dozvedeli sa napríklad, ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili svoj voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného. Záver bol venovaný reflexii histórie revúckeho gymnázia prostredníctvom publikácií o dejinách školy.

Autor výstavy: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.
Manažér projektu: PhDr. Daniela Vaněková
Autori sprievodných podujatí: Mgr. Martina Kočí, Mgr. Lenka Krivá
Výtvarné a grafické riešenie: Ing. arch. Zuzana Vaněková, Ateliér N°81
Spracovanie audiovizuálnych podkladov: akad. soch. Ľubomír Čierny 

Výstava bola inštalovaná v priestoroch múzea od 25.9.2012 do 28.2.2014.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

slovenskí učitelia v odboji a slovenskom národnom povstaní

Slovenské národné povstanie a protifašistický odboj zostával aj po 70 rokoch jednou z kľúčových kapitol histórie 20. storočia, ktorou sa Slovensko zaradilo medzi členov víťaznej koalície druhej svetovej vojny.
Výstava Slovenskí učitelia v odboji a Slovenskom národnom povstaní mapovala školstvo, výchovu a vzdelávanie – jednu z oblastí života spoločnosti. Škola – ako konečne v každom období – bola predmetom štátneho záujmu, nevynímajúc Slovenskú republiku z ro­kov 1939 – 1945. Výchova a vzdelávanie v nej nadobudli prísne náboženský charakter sprevádzaný nacionalizmom a rasovými nariadeniami režimu slovenského štátu. Spoza školských katedier boli vytlačení učitelia českej národnosti a židovského pôvodu a ani učitelia demokratického zmýšľania to nemali jednoduché. V záujme historickej pravdy treba dodať, že Slovenská republika z rokov 1939 – 1945 vytvárala podmienky pre novú školskú výstavbu, pre rozširovanie už existujúcej siete stredných škôl a vznik nových vysokých škôl.
Slovenské národné povstanie je jedna z najvýznamnejších udalostí v dejinách Slovenska. Našlo odozvu u väčšiny učiteľov, z ktorých mnohí sa do bojov aktívne zapojili so zbraňou v ruke alebo v bojovom zázemí. Povstalecký školský úrad s jadrom ľavicovo orien­tovaných učiteľov, hneď na začiatku povstania, naplnil svoju víziu spravodlivejšej školy jej poštátnením, čím pripravil pôdu pre ďalšie kroky školského rezortu po roku 1945.
Výstava sa usilovala ukázať obraz školstva v tomto zložitom období a zároveň vyzdvihnúť odvahu učiteľov zapojiť sa do Slovenského národného povstania s nádejou budovania lepšej budúcnosti, ktoré by mali pretrvávať ako inšpirácia pre dnešné i nasledujúce generácie.

Súčasťou výstavy boli aj vzdelávacie programy pre školy, premietanie školských filmov zo 40. rokov 20. storočia pre verejnosť a publikácia. V priebehu trvania výstavy sme pripravili aj sprievodné podujatia.
Naším cieľom je pozdvihnúť povedomie o udalostiach odohrávajúcich sa v tomto období, a preto je výstava koncipovaná tak, aby jej časti mohli putovať po múzeách a kultúrnych inštitúciách na Slovensku.

Autori: Mgr. Michaela Gallusová, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., PhDr. Daniela Vaněková
Technická spolupráca: akad. soch. Ľubomír Čierny, Mgr. Miroslava Slezáková
Vzdelávacie programy: Mgr. Zuzana Kunšteková
Posudzovateľ scenára: PhDr. Ľubica Kázmerová, CsC.
Preklad textov do anglického jazyka: Soňa Pokorná
Jazyková korektúra: Gabriela Aichová
Exponáty zapožičali: Vojenský historický ústav, múzejné pracovisko Piešťany a Svidník, Múzeum telesnej kultúry a športu Bratislava, KVH Slovakia, Alexander Bachnár, Zoltán Szabó.
Podklady poskytli: SNM - Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Múzeum SNP Banská Bystrica, Slovenská národný archív Bratislava
Architektonické, výtvarné, grafické riešenie: A81, s.r.o.
Realizácia výstavy: KB Konstrukt, s.r.o., Triha, s.r.o., Copex, s.r.o.Nad výstavou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič
Výstavu finančne podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, Zväz múzeí Slovenska.

Výstava bola inštalovaná v priestoroch múzea od 26.8.2014 do 2.9.2015.

P1270663 P1270666 P1270672 P1270675 P1270681 P1270682 P1270684 P1270685 P1270687 P1270689

end faq