výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

obalka_hpf_1-2_2020_m
   
     aktuálne číslo 1-2 / 2020HISTORICKO - PEDAGOGICKÉ FÓRUM

Múzeum školstva a pedagogiky vydáva odborný internetový časopis venujúci sa dejinám pedagogiky a školskému múzejníctvu. Vychádza od roku 2012 a uverejňuje pôvodné autorské historicko-pedagogické štúdie z oblasti dejín pedagogického myslenia, dejín školstva a výchovy na našom území.

profil a zameranie časopisu

Časopis Historicko-pedagogické fórum publikuje historické štúdie s témou dejín školstva a výchovy ako dejiny jednotlivých škôl, dejiny školskej každodennosti. Ďalej prináša obraz o pôsobení významných osobností z oblasti školstva a pedagogiky či o histórii školského vzdelávacieho systému. Vychádza 2x ročne (dočasne 1 x ročne) elektronickou formou, zaregistrovaný pod číslom ISSN 1338-693X.

pravidlá publikovania

Príspevky na základe požiadaviek redakcie  zodpovedných pracovníkov Múzea školstva a pedagogiky, musia spĺňať odbornú úroveň a rešpektovať tematické zameranie časopisu. Po prijatí príspevku tento prechádza redakčnou úpravou. Autori sú povinní riadiť sa pokynmi pre prispievateľov. Redakcia má právo príspevok neuverejniť.

pokyny pre prispievateľov

Prispievatelia sú povinní dodržiavať citačnú normu STN I SO 690 - dokumentácia, poznámky, a citácie udávať vo forme poznámok pod čiarou k aktuálnej strane, zarovnanie textu do bloku. K príspevku je potrebné pripojiť abstrakt v slovenskom jazyku na max. 10 riadkov, kľúčové slová, použitú literatúru a stručný životopis autora s kontaktom. Obrázky a tabuľky je potrebné označiť číslom a stručným popisom. Použité písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov, jednoduché riadkovanie.

redakcia časopisu

Redakčnú radu časopisu tvoria vedeckí pracovníci PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., PhDr. a ThMgr. Libor Bernát a odborní pracovníci Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave Mgr. Miroslava Slezáková, PhD., Mgr. Martin Gabčo, PhD. Technickú spoluprácu zabezpečuje Mgr. Zuzana Kunšteková.

Kontakty na redakciu:
Vladimír Michalička  - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Miroslava Slezáková - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Martin Gabčo - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

archív časopisu  >>