výstavy pre školy pre verejnosť kontakt

obalka_hpf_1-2_2021_m


HISTORICKO - PEDAGOGICKÉ FÓRUM

Múzeum školstva a pedagogiky vydáva odborný internetový časopis venujúci sa dejinám pedagogiky a školskému múzejníctvu. Vychádza od roku 2012 a uverejňuje pôvodné autorské historicko-pedagogické štúdie z oblasti dejín pedagogického myslenia, dejín školstva a výchovy na našom území.


profil a zameranie časopisu

Časopis Historicko-pedagogické fórum publikuje historické štúdie s témou dejín školstva a výchovy ako dejiny jednotlivých škôl, dejiny školskej každodennosti. Ďalej prináša obraz o pôsobení významných osobností z oblasti školstva a pedagogiky či o histórii školského vzdelávacieho systému. Vychádza 2x ročne (dočasne 1 x ročne) elektronickou formou, zaregistrovaný pod číslom ISSN 1338-693X.


pravidlá publikovania

Príspevky na základe požiadaviek redakcie  zodpovedných pracovníkov Múzea školstva a pedagogiky, musia spĺňať odbornú úroveň a rešpektovať tematické zameranie časopisu. Po prijatí príspevku tento prechádza redakčnou úpravou. Autori sú povinní riadiť sa pokynmi pre prispievateľov. Redakcia má právo príspevok neuverejniť.


pokyny pre prispievateľov

Požadovaný rozsah príspevkov:
Štúdie - max. 15 strán.
Recenzie, anotácie, správy - max. 3 strany.
Prispievatelia sú povinní dodržiavať citačnú normu STN I SO 690 - dokumentácia, poznámky, a citácie udávať vo forme poznámok pod čiarou k aktuálnej strane, zarovnanie textu do bloku. K príspevku je potrebné pripojiť abstrakt v slovenskom jazyku na max. 10 riadkov, kľúčové slová, použitú literatúru a stručný životopis autora s kontaktom. Obrázky a tabuľky je potrebné označiť číslom a stručným popisom. Použité písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov, jednoduché riadkovanie.


redakcia časopisu

Redakčnú radu časopisu tvoria vedeckí pracovníci PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., PhDr. a ThMgr. Libor Bernát a odborní pracovníci Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave Mgr. Miroslava Slezáková, PhD. a Mgr. Zuzana Kunšteková.

Kontakty na redakciu:
Vladimír Michalička  - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
Miroslava Slezáková - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


archív časopisu  >>