výstavy pre školy pre verejnosť kontakt
cinnosti_zbierkotvorna cinnosti_dokumentacna cinnosti_ochrannacinnosti_vedeckacinnosti_kulturno-prezentacnacinnosti_vzdelavacia

múzeum > činnosti múzea

zbierkotvorná

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Jej cieľom je získavanie hmotných školských predmetov za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Uskutočňuje sa aktívnym vyhľadávaním vytipovaných predmetov alebo pasívne, kedy sa predmety do múzea dostávajú od ľudí či inštitúcii na základe ich vlastnej aktivity.
viac o zbierkach >>

dokumentačná

Dokumentácia zbierok je odborná činnosť, ktorej výsledkom je prvotná a druhotná evidencia získaných predmetov. Tie slúžia na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich historickej hodnoty. Zbierkové predmety sa rozdeľujú do tzv. fondov. Dokumentácia zbierok Múzea školstva a pedagogiky je verejne prístupná v Centrálnej evidencii zbierok. 
viac v CEMUZ (www.cemuz.sk)

ochranná

Odborná ochrana zbierok spočíva predovšetkým v odbornom ošetrení, konzervovaní a reštaurovaní zbierkových predmetov. Takto ochránené predmety sú na základe materiálov uskladnené v depozitároch. Priestor so špeciálnymi podmienkami na teplotu, vlhkosť a zatemnenie má prísny režim, ktorý sa pravidelne kontroluje. Všetky opatrenia slúžia na predchádzanie znehodnocovania zbierkových predmetov. 

vedecko-výskumná

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na historicko-pedagogický a múzejný výskum, ktorého cieľom je poznávanie školskej minulosti. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, ale aj vedecké príspevky na konferenciách, odborných seminároch a múzejných zasadnutiach. Múzeum vydáva jediný internetový časopis s príspevkami o dejinách školstva Historicko-pedagogické fórum.
viac o publikáciách >>
časopis historicko-pedagogické fórum >>

kultúrno-prezentačná 

Kultúrno-prezentačná činnosť ako výsledok zbierkotvornej, dokumentačnej, ochrannej a vedecko-výskumnej práce umožňuje múzeu v podobe výstav, seminárov a sprievodných podujatí predstaviť odbornej a kultúrnej verejnosti našu školskú históriu.
viac archív výstav >>
viac archív podujatí - fotogaléria >>

vzdelávacia

Múzejná pedagogika vznikla na základe potreby vyšších nárokov ľudí navštevujúcich múzeá a galérie. Vzdelávacie programy a rôznorodé podujatia pre školské a iné mládežnícke skupiny realizované s cieľom príťažlivo a interaktívne učiť o histórii, od roku 2011 prebiehajú aj v našom múzeu.
viac vzdelávacie programy>>