ZOMREL PROF. MILAN HAMADA

ZOMREL PROF. MILAN HAMADA

Múzeum zasiahla informácia o úmrtí prof. PhDr. Milana Hamadu, DrSc., ktorý bol v 70. rokoch minulého storočia profesijne úzko spätý s Múzeom školstva a pedagogiky.

Do novovzniknutého Múzea školstva a pedagogiky, ktoré bolo založené na pôde Slovenskej pedagogickej knižnice, prišiel v roku 1972. Počas jeho 17-ročného pôsobenia - od roku 1984 v pozícii riaditeľa, sa v múzeu položili základy systematickej vedeckovýskumnej práce. Venoval sa témam pedagogických osobností a udalostiam z dejín školstva a pedagogiky, najmä do obdobia konca 18. storočia.

Výsledkom výskumnej práce prof. Hamadu bolo viacero odborných publikácií, výstav, aj množstvo štúdií a článkov. Za všetky spomenieme napríklad rozsiahly výstavný projekt Zápas o slovenskú školu a vzdelanosť do roku 1918 (1977), či spoluprácu na preklade latinského Ratio educationis, sústavy školského vzdelávania (1988).

Odkaz uchovávania kvalitnej vedeckovýskumnej práce zaznel od prof. Hamadu aj v roku 2015, keď sme ho navštívili pri príležitosti 45. výročia založenia múzea...

Odišla významná osobnosť slovenskej literárnej a historickej vedy, ako aj nášho múzea. Česť jeho pamiatke.

Foto: MŠaP

PRIPRAVUJEME NOVÚ VÝSTAVU

V sobotu, 18.5. prinesieme novú výstavu M_2016.