rozHOVORY S MÚZEOM IV.

rozHOVORY S MÚZEOM IV.

V rozhovore s kurátorkami Múzea školstva a pedagogiky Miroslavou Slezákovou a Janou Nenčevovou Hradskou sme sa bavili na tému vedy a výskumu. 

Vedecká práca v múzeách je jednou z tých "skrytých", ktorú je málo vidieť, máme pocit, že sa o nej nedostatočne hovorí, a pritom "výskum je neoddeliteľnou súčasťou pamäťových inštitúcií - trochu nadnesene povedané "bez neho sa nepohneme"", otvára náš rozhovor Jana N. Hradská, "...vedecké skúmanie pôsobí ako posledný stupeň práce múzejníka-kurátora, opak by mal byť pravdou. Bez vedomostí o fonde múzea nie je možné nastaviť ďalšie smerovanie zbierkotvornej činnosti, teda čo zaradiť do zbierok múzea a ako ďalej so získaným predmetom pracovať. Ani príprava výstav a vzdelávacích programov sa nezaobíde bez tohoto vedomostného pozadia", dopĺňa Mirka Slezáková.

S humorom často prirovnávame prácu vedeckých a výskumných pracovníkov k tej detektívnej. Veľa sa číta, zisťuje, pátra sa po informáciách, navštevujú sa ďalšie pamäťové inštitúcie, kým sa príde k záverom. Múzejný výskum je však viac napojený na zbierkový fond, ktorý dané múzeum uchováva: "Hlavným rozdielom práce historika-kurátora v múzeu a galérii a historika-vedeckého pracovníka je v zameraní bádania. V našom prípade máme ako kurátorky pridelený každá „svoj“ fond... Naše témy teda súvisia so zbierkovým fondom múzea. Samozrejme, bez bádania v knižniciach, prípadne archívoch či iných múzeách sa žiaden kurátor nezaobíde."

To, že ide o prácu často "na dlhé trate" dokazujú aj závery, že nie každý výskum musí nutne priniesť niečo doposiaľ neodhalené: "...každý výskumník by si mal pred samotným výskumom zmapovať približný rozsah a druh prameňov a podľa toho si navoliť tému, ktorú by mal byť schopný viac-menej spracovať. Niekedy sa však naozaj nepodarí splniť všetky vytýčené ciele – je to súčasť tejto práce."

V Múzeu školstva a pedagogiky sa roky darí pripravovať viaceré vedecko-výskumné výstupy: "Príkladom môže byť slovenský preklad Ratio educationis, prvého pokusu o vytvorenie uceleného školského systému na našom území (Ján Mikleš, Mária Novacká, 1988) alebo päť dielov Topografie dejín školstva na Slovensku do roku 1918 (Vladimír Michalička, 2006 – 2011)." Múzeum je pôdou, na ktorej sa koncentrujú zbierkové predmety súvisiace s témou školstva v tom najširšom zmysle a práve oni tvoria bázu, z ktorej vychádza vedecký výskum. Ten je orientovaný nielen na spracovanie samotného fondu (v rozsahu takmer 50 000 ks), ale aj na spracovanie histórie vzdelávania, školstva a pedagogiky... nielen vo forme publikácií o dejinách školstva, odborných článkov, štúdií, scenárov a katalógov výstav, odborných príspevkov na konferenciách, seminároch a kolokviách, ale najmä v podobe kvalitne spracovanej druhotnej evidencie jednotlivých zbierkových predmetov", ozrejmili Janka N. Hradská a Mirka Slezáková.

Súčasťou vedeckej práce je aj elektronické periodikum Historicko-pedagogické fórum, ktoré Múzeum školstva a pedagogiky vydáva už viac ako desať rokov. 

Celý rozhovor nájdete v blogu >>>

HĽADÁ SA KURÁTOR/KA

Poďte pracovať do MŠaP. Do nášho tímu hľadáme nového človeka.