Múzeum školstva a pedagogiky vydáva odborné periodikum venujúce sa dejinám školstva a pedagogiky a školskému múzejníctvu. Vychádza od roku 2012 a uverejňuje pôvodné autorské historicko-pedagogické štúdie z oblasti dejín pedagogického myslenia, dejín školstva a výchovy na našom území.

Aktuálne číslo
OTVORIŤ >>>

Obsah 2023


Dejiny školstva a pedagogiky

Extraneus non de facultate: život a pedagogická činnosť Leonarda Coxa
(Peter Fedorčák) ...........................................................................3

Vývoj poľnohospodárskeho školstva na území Slovenska do roku 1945
(Tímea Šeben Zaťková)..................................................................11

Neznámy list beckovského učiteľa Štefana Krajčoviča Jánovi Kvačalovi
(Libor Bernát)...............................................................................22

Študentské roky Eduarda Krajňáka
(Marek Rímsky)............................................................................26

Študentky zo Slovenska na brnianskych technických vysokých školách v medzivojnovom období
(Libor Bernát, Janka Zajacová).......................................................38

Ernest Sýkora a jeho príspevok k idei komunistickej výchovy a vzdelávaniu na Slovensku v roku 1945 – 1989
(Milan Krankus)............................................................................53

Školské múzejníctvo

Értesitő könyvecske – raritná forma školského vysvedčenia
(Miroslava Slezáková)....................................................................66

Ernest Sýkora v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky
(Miroslava Slezáková)....................................................................75

Turistická palica Vasiľa Biľaka
(Vladimír Michalička)......................................................................78

Kronika

PhDr. Milan Hamada, CSc. (9. 9. 1933 Veľká pri Poprade – 13. 2. 2023 Bratislava)
(Vladimír Michalička)......................................................................80

Storočnica Jozefa Máteja (1921 - 1987)
(Vladimír Michalička)......................................................................81

Recenzie

Dvorský, J.: Premeny učiteľského vzdelávania v Hornom Turci (k 150-tému výročiu založenia školy).
(Vladimír Michalička)......................................................................83

Glossová, M.: „Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“: previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960.
(Libor Bernát)...............................................................................84

Gubricová, J.: Junáková cesta k Pionierovi.
(Janka Medveďová)........................................................................87

Anotácie.......................................................................................91

Pokyny pre autorov........................................................................94



Profil a zameranie časopisu

Periodikum Historicko-pedagogické fórum uverejňuje historické štúdie s témou dejín školstva a výchovy ako dejiny jednotlivých škôl, dejiny školskej každodennosti. Ďalej prináša obraz o pôsobení významných osobností z oblasti školstva a pedagogiky či o histórii školského vzdelávacieho systému. Pôvodné autorské príspevky vychádzajú v kategóriách Dejiny školstva a pedagogiky, Školské múzejníctvo, Kronika, Správy, Recenzie a Anotácie. Dočasne vychádza 1x ročne elektronickou formou, registrované pod číslom ISSN 1338-693X.

Pokyny pre prispievateľov

Sú vítané odborné príspevky z histórie pedagogického myslenia, dejín jednotlivých škôl a osobností z oblasti školstva a pedagogiky. Pri príprave príspevkov žiadame autorov o dodržiavanie citačnej normy podľa vzoru:

Ružička, Vladislav: Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu (po 70. roky 18. storočia). Bratislava: SPN, 1974, 409 s.
Kol: Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A – O). Bratislava: Veda, 1984, 734 s.
Michalička, Vladimír: Medaila Jána Amosa Komenského. In: Historicko-pedagogické fórum, roč. 6, 2017, č. 1, s. 28 – 29. ISSN 1338-693X.
Opakované citácia v skrátenom tvare: Ružička, V.: Školstvo na Slovensku, c. d. s. 55
Pri odkazoch na internetový zdroj prosíme okrem presného zdroja uviesť aj dátum citácie.

K príspevku je potrebné pripojiť abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku na max. 10 riadkov, kľúčové slová, použitú literatúru a stručne súčasné pôsobisko autora s kontaktom. Obrázky a tabuľky je potrebné označiť číslom a stručným popisom. Ak je autor fotografie iný ako autor príspevku, je potrebné uviezť jeho meno alebo internetový zdroj.

Prosíme používať písmo Times New Roman, veľkosť 12, jednoduché riadkovanie. Redakcia si vyhradzuje právo dlhšie príspevky po porade a autorom rozdeliť do viacerých čísiel časopisu.


Redakcia časopisu

Redakčná rada: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., PhDr. a ThMgr. Libor Bernát, PhDr. Ľubica Kázmerová, prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., PhDr. Janka Medveďová, PhD.
Redaktorka: Mgr. Miroslava Slezáková, PhD.
Technická spolupráca: Mgr. Zuzana Kunšteková, Ing. arch. Zuzana Vaněková

Kontakty na redakciu
Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1, 841 07 Bratislava

Mgr. Miroslava Slezáková, PhD.
miroslava.slezakova@cvtisr.sk
+421 2 624 10 665

Archív časopisu HPF

Archív časopisu HPF

16.02.2023
Čítaj