Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva na Slovensku.

Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti.

Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Múzeum školstva a pedagogiky je od 90. rokov súčasťou profesijného záujmového združenia Zväzu múzeí na Slovensku. Zamestnanci múzea sa aktívne angažujú v Odbornej komisii pre výchovu a vzdelávanie v múzeách a Odbornej komisii dejín zbierok techniky. Reštaurátor múzea je členom Komory reštaurátorov Slovenska.

Spolupracujeme s múzeami, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Máme úzke kontakty aj so zahraničnými školskými múzeami.