Obsah 2022

Dejiny školstva a pedagogiky

Výchova novicov v jezuitskej reholi na príklade noviciátu v Trenčíne
v rokoch 1655 – 1773
(Libor Bernát) ................................................3

Pohľad do denníka učiteľa Ondreja Kálnického
(Michaela Moravcová) ...................................19

Martin Čulen a prvá stredoškolská učebnica matematiky v slovenskom jazyku
(Miroslava Slezáková) ...................................25

Ľudové školstvo na pozadí Malého školského zákona z roku 1922
(Daniela Vaněková) ......................................34

Pedagogické vyznamenania v Československu v rokoch 1953-1990
(Jana Nenčevová Hradská) ..........................43

Študent a učiteľ: k vzťahu Ondreja Pavlíka a Vladislava Ružičku
(Vladimír Michalička) ....................................55

Doc. PhDr. Štefan Holček, CSc. – príbeh s trpkým koncom pedagóga
snažiaceho sa o didaktické inovácie
(Eduard Lukáč) ..........................................65 

Kronika

Storočnica Jána Gallu
(Vladimír Michalička) ...................................75

Viktor Šándor - prvý riaditeľ Múzea školstva a pedagogiky
(Vladimír Michalička) ..................................77

Anotácie ..................................................80

Pokyny pre autorov ...................................82

Obsah 2021

Dejiny školstva a pedagogiky

Ján Amos Komenský v diele Jozefa Máteja 
(Vladimír Michalička)..............................4

Kremnický učiteľ Pavol Križko (Pokračovanie) 
(Lukáš Trnkóci).......................................10

Učiteľské pôsobenie Eduarda Krajňáka 
(Marek Rímsky)......................................22

Ján Kvačala a Štefan Adamovič : vzťah učiteľa a žiaka
(Libor Bernát)........................................35

Formovanie idey vysokoškolského vzdelávania učiteľstva národných škôl na príklade vzdelávacích inštitúcií v medzivojnovom období a jej vyústenie do vzniku Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (1946 – 1953) 
(Jaroslav Durec)....................................50

Školské múzejníctvo

Sedemdesiatiny múzejného kurátora, historika školstva a pedagogiky PhDr. Vladimíra Michličku, CSc.
(Daniela Vaněková)................................65

Pohľad na výskumnú a publikačnú činnosť PhDr. Vladimíra Michaličku, CSc., historika školstva a pedagogiky pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín
(Eduard Lukáč)......................................71

Recenzie

Kodajová, Daniela a kol.: Sláva šľachetným VI. Učiteľ je okno do sveta a života
(Martin Gabčo) .....................................75

Hábl, Jan et al.: Utopizmus, nebo realizmus komenského projektu nápravy věcí lidských?
(Janka Medveďová)...............................84

Správy

Medaile sú už rozdané. Správa z 13. ročníka Dejepisnej olympiády
(Ľubica Kázmerová – Katarína Filipová)........87

Anotácie .......................................................89

Pokyny pre prispievateľov........................91

Obsah 2020

Dejiny školstva a pedagogiky

Historicko-pedagogická tvorba uplynulého tridsaťročia
(Vladimír Michalička)...............................4

Kremnický učiteľ Pavol Križko v rokoch 1860 – 1863
(Lukáš Trnkóci)......................................14

Z korešpondencie Jána Zigmundíka Jánovi Kvačalovi
(Ladislav Jakóczy – Libor Bernát)............26

Anton Štefánek a jeho sociologický pohľad na vonkovskú školu a postavu učiteľa
(Igor Marks).......................................34

Vývoj spolkovej činnosti učiteľov na Slovensku v prvom desaťročí po vzniku Československej republiky na príklade Zemského učiteľského spolku
(Jaroslav Durec).................................43

Školské múzejníctvo

Akvizičná činnosť školských múzeí – porovnanie praxe na Slovensku a v Českej republike
(Martina Kočí).....................................59

50 rokov Múzea školstva a pedagogiky
(Vladimír Michalička)...........................69

Jubileum PhDr. Vladimíra Michaličku, CSc.
(Daniela Vaněková).............................70

Recenzie

Kázmerová, Ľubica: Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 – 1944
(Vladimír Michalička)..........................71

Anotácie...........................................73

Pokyny pre autorov............................75

Obsah 2019

Od počiatkov vzdelávania vo vinohradníckej obci Vinodol až po výnimočnú osobnosť pedagóga, historika a kantora Jozefa Čulíka
(Tomáš Krajmer)..............................................3

Rímskokatolícka škola v Topoľčanoch
(Jozef Píry)....................................................10

Korešpondencia Jána Kvačalu s Teréziou Vansovou
(Libor Bernát).................................................17

Kongregácia Milosrdných sestier Svätého kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 3. časť – činnosť ošetrovateľskej školy v rokoch 1938 – 1950
(Marta Dobrotková – Ľubica Ilievová)..........25

Zabudnutý učiteľ Peter Uhlík: „Matematiku sa možno naučiť."
(Vladimír Michalička).......................................34

Zložitý zrod vysokoškolskej učebnice Dejiny českej a slovenskej pedagogiky
(Vladimír Michalička).....................................42

Správy...........................................................46

Recenzie........................................................48

Anotácie........................................................53

Pokyny pre prispievateľov............................55

Obsah 2018

Zo živých a oživených osudov šenkvickej školy: zaslúžilí učitelia Elemír Kantek a Henrich Lančarič
(M. Lukáč)....................................................3

Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 2. časť – problémy ošetrovateľskej školy v Bratislave počas prvého desaťročia jej existencie vo svetle česko-slovenských ošetrovateľských konferencií
(Ľ. Ilievová – E. Juríková)................................9

Profesúra Jána Kvačalu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
(L. Bernát)...................................................19

Učiteľská epizóda Jozefa Máteja v Trebichave
(V. Michalička)..............................................28

Medailérska tvorba Žilinskej univerzity v Žiline
(J. Slavkovský).............................................33

Časopis Rodina a škola (1900 – 1904)
(V. Michalička)..............................................42

Správa o osobnej knižnici Jozefa Máteja (1923 – 1987)
(V. Michalička)..............................................44

Slovenské školstvo po vzniku Československej republiky – príklad Československého štátneho reálneho gymnázia v Bratislave
(M. Slezáková).............................................47

Správy  .......................................................50

Recenzie ....................................................53

Anotácie ....................................................58

Pokyny pre prispievateľov.......................60

Obsah 2/2017

Z korešpondencie Jána Kvačalu S Cyrilom Bodickým
(L. Bernát) ..................................................3

Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža a jej prínos pre rozvoj ošetrovateľského vzdelávania na Slovensku: 1. časť – založenie ošetrovateľskej školy v Bratislave
(Ľ. Ilievová – E. Juríková)..............................14

Prvá svetová vojna, slovenské školstvo a vznik Československej republiky
(I. Marks – D. Lajčin)....................................24

Jozef Mátej: Vo víre normalizácie (1970 – 1986)
(V. Michalička).............................................32

História školských ručných prác a ich súčasné využitie v múzeu
(Z. Kunšteková)..........................................38

Oblátnica
(V. Michalička)............................................45

Správy ......................................................46

Recenzie ....................................................48

Anotácie ....................................................49

Pokyny pre prispievateľov.........................51

Obsah 1/2017

Žiaci trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1655 – 1773 z aspektu bydliska
(L. Bernát) .................................................3

B. F. Trentowski a P. Hečko
(M. Krankus )............................................12

Jozef Mátej: Roky vzopätia (1964 - 1969)
(V. Michalička)...........................................25

Medaila Jána Amosa Komenského
(V. Michalička)...........................................28

Právnická fakulta UPJŠ V Košiciach, jej stručná história a medailérska tvorba
(J. Slavkovský).........................................30

Súpis štúdií, recenzií a správ v časopise Historicko-pedagogické fórum 2012 – 2016
(V. Michalička) .........................................35

Recenzie .................................................41

Anotácie .................................................43

Pokyny pre prispievateľov..........................44

Obsah 2/2016

Situácia na slovenských školách v roku 1921
(A. Kičková) ....................................................................3

Jozef Mátej: V rokoch hľadania (1959 – 1964)
(V. Michalička).................................................................11

Názorné učebné pomôcky na prvom slovenskom ev. a. v. gymnáziu v Revúcej
(V. Michalička).................................................................17

Slovensko na výukových obrazech v letech 1918–1939
(J. Klímová).....................................................................21

Vývoj akvizičnej činnosti v Múzeu školstva a pedagogiky
(D. Vaněková)..................................................................47

Jediná edícia slovenskej historicko-pedagogickej spisby
(V. Michalička)..................................................................51

Správy ...........................................................................53

Anotácie .........................................................................54

Pokyny pre prispievateľov..................................................56

Obsah 1/2016

Vybrané aspekty výchovy k zdraviu a starostlivosti o zdravie na školách v minulosti
(do roku 1918)
(K. Pekařová) ...............................................................................3

Študenti zo Slovenska na odbore architektúry nemeckej vysokej školy technickej
v Brne v medzivojnovom období
(L. Bernát)...................................................................................15

Prvé odborné práce Jozefa Máteja (1949 – 1957)
(V. Michalička)..............................................................................37

Recenzie .....................................................................................44

Anotácie .....................................................................................48

Správy .......................................................................................50

Pokyny pre prispievateľov...............................................................53

Obsah 2/2015

Bardejovský rektor L. Stöckel a jeho žiaci pôsobiaci v školských službách
(J. Gašparovičová) ................................................3

Organizácia piaristického kolégia v Podolínci v rokoch 1643 – 1782
(V. Hašková) ......................................................14

Korešpondencia Václava Novotného s Jánom Kvačalom
(L. Bernát) ........................................................30

Doc. PhDr. František Karšai, CSc. (1918 – 1975) – zakladateľ prešovskej komeniológie, obetavý pedagóg, milovník fotografovania a prírody
(E. Lukáč) .........................................................43

Príspevok k novým biografickým údajom o prof. PhDr. Jozefovi Mátejovi, DrSc.
(V. Michalička) ….................................................63

Kohútik, názorná učebná pomôcka počiatočného čítania
(V. Michalička) ….................................................72

Recenzie…..........................................................75

Kronika..............................................................79

Anotácie…..........................................................81

Pokyny pre prispievateľov.....................................83

Obsah 1/2015

Stredoveké školy v Košiciach a ich vplyv na úroveň vzdelanosti v meste
(M. Slezáková) ....................................................3

Pedagogická činnosť Leonarda Stoeckela
(J. Gašparovičová) .............................................12

Ľudové školy v Topoľčanoch 1918-1935
(A. Kičková) ......................................................24

Korešpondencia Jána Kvačalu a Josefa Krumpholca v 20. rokoch 20. storočia
(L. Bernát) ........................................................32

Nad historicko-pedagogickým dielom Petra Vajcika
(V. Michalička) ...................................................53

Recenzie ...........................................................55

Anotácie ...........................................................56

Obsah 2/2014

Leonard Stoeckel a jeho profesijné formovanie
(Jana Gašparovičová) ...................................3

Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej v slovenskej odbornej spisbe
(Vladimír Michalička)....................................19

Martin Kostelný – učiteľ M. R. Štefánika
(Vladimír Michalička) ...................................26

Predstavy a názory Antona Štefánka na modernú školu
(Igor Marks) ..............................................29

Ján Kvačala a Jozef Škultéty vo svetle vzájomnej korešpondencie
(Libor Bernát) ............................................36

Anotácie ....................................................49

Obsah 1/2014

Úvod .............................................................3

Korešpondencia Jána Kvačalu
(Libor Bernát, Vladimír Michalička) ....................4

Profesori FFUK v Prahe J. Bidlo, K. Krofta, V. Novotný a J. Kvačala
(Libor Bernát) ...............................................12

Kvačalovo chápanie pedagogického systému T. Campanellu
(Radim Pačmár) ............................................18

Ján Kvačala a jeho obraz v nekrológoch
(Vladimír Michalička) .....................................21

Vokátory evanjelických rektorov v Novohrade (1784 – 1804)
(Jozef Drenko) ..............................................23

Štátna slovenská učiteľská akadémia v Banskej Bystrici (1940 – 1949)
(Lucia Vozárová) ............................................28

Komeniologická problematika v aktivitách prof. PhDr. A. Čumu, CSc.
(Eduard Lukáč) ..............................................44

Obraz Ľudovíta Bakoša (1919 – 1974) na pozadí archívnych dokumentov
(Vladimír Michalička) .......................................56

Správy ..........................................................60

Recenzie ........................................................61

Anotácie ........................................................65

Obsah 2/2013

Pohľad do dejín školy v Malých Zlievciach v 18. storočí
(Jozef Drenko) ...........................................................3

Študenti zo Slovenska na odbore architektúry Českej vysokej
školy technickej v Brne v medzivojnovom období
(Libor Bernát) ............................................................13

Prvé odborné práce Jozefa Máteja (1949 – 1957)
(Vladimír Michalička) .................................................27

Správy ......................................................................32

Recenzie ....................................................................35

Anotácie .....................................................................36

Obsah 1/2013

Historicko-pedagogické bádanie: koniec alebo nový začiatok?
(B. Kudláčová) ...........................................................2

Skladba pedagogického zboru trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1649 – 1714
(L. Bernát) ................................................................9

Učiteľský zbor Bratislavskej župy
(K. Pekařová) ...........................................................24

Legislatívne rámce stredného a odborného školstva v predmníchovskej ČSR
(A. Bojková) ..............................................................34

Študenti zo Slovenska na stavebnej fakulte Nemeckej vysokej školy technickej v Brne
v medzivojnovom období
(L. Bernát) ................................................................43

Protest stredoškolských profesorov v roku 1946 v Košiciach
(V. Michalička)............................................................57

Správy .....................................................................62

Recenzie ...................................................................66

Anotácie ...................................................................67

Obsah 2/2012

Kam kráčajú dejiny pedagogiky?
(V. Michalička) ........................................3

Počiatky kresťanskej paideie
(L. Bokorová)...........................................7

Prefekti školy trenčianskeho jezuitského gymnázia v rokoch 1650-1773
(L. Bernát) .............................................14

Gustáv Kordoš: Slovák v službách uhorskej školy
(V. Michalička) ........................................31

Štefan Koreň a Ján Kvačala. Vzťah učiteľ a žiak vo svetle korešpondencie Štefana Koreňa
(Ľ. Vašková, L. Bernát).............................60

Spomienky Antona Štefánka na prínos českých učiteľov pre slovenské
školstvo po roku 1918
(I. Marks)...............................................71

Študenti zo Slovenska na Vysokej škole strojníckeho a elektrotechnického
inžinierstva ČVUT v Prahe v rokoch 1918-1928
(L. Bernát).............................................76

Správy .................................................87

Recenzie ...............................................93

Anotácie ...............................................98

Obsah 1/2012

Úvodom ...................................................................2

Minulosť a súčasnosť dejín pedagogiky a historicko-pedagogického výskumu
(B. Kudláčová)...........................................................3

Rektori jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773
(L. Bernát)...............................................................14

Rané práce Jozefa Máteja (1944 – 1949)
(V. Michalička)...........................................................33

Maturitné oznámenia ako hmotný doklad o strednej škole a jej študentoch
(V. Michalička)...........................................................37

Recenzie a správy ......................................................40

Literárny prehľad .......................................................48