Pri príležitosti 100. výročia založenia pedagogického seminára (dnes katedara pedagogiky) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, sme sa zúčastnili vedeckej konferencie, ktorá si pripomenula význam jeho založenia v 60. rokoch.

So založením pedagogického seminára boli úzko prepojené viaceré osobnosti historikov pedagogiky, ktorí na vtedajšej katedre začali pôsobiť. Jednou z ústredných postáv bol aj profesor Jozef Mátej.

Jeho odbornosť, pracovitosť a predovšetkým ľudskosť silne ovplyvnila aj vznik a začiatky smerovania Múzea školstva a pedagogiky.   

"Medzi prichádzajúcou generáciou historikov pedagogiky sa v 60. rokoch čoraz výraznejšie presadzoval prof. Jozef Mátej. Jeho inšpiratívna vedecká publikačná činnosť ho predurčovala, stať sa vedúcim zjavom v oblasti historicko-pedagogického bádania na Slovensku. Autoritu si získaval celým svojim pôsobením, vedeckým dielom a odbornými aktivitami aj v zahraničí, nielen socialistických, ale neskôr aj v západoeurópskych krajinách.

Jeho systematické bádateľské úsilie a vedecké historicko-pedagogické dielo predstavovali už v čase svojho vzniku, ale aj v súčasnosti významný príspevok do zlatého fondu slovenskej pedagogickej historiografie", píše o prof. Mátejovi Vladimír Michalička, náš bývalý dlhoročný kolega, kurátor MŠaP vo svojej knihe, venovanej práve tejto osobnosti.

Na pôsobenie prof. Jozefa Máteja si zaspomínala aj kurátorka MŠaP Daniela Vaněková, študentka prof. Máteja: "Vytvorenie silnej skupiny historikov, venujúcich sa školstvu ako boli Vladislav Ružička, Ľudovít Bakoš, Juraj Čečetka, Peter Vajcik, Jozef Schubert, František Karšai, Ján Gallo, Miloš Štilla a ďalší, ale predovšetkým Jozef Mátej, na pozadí zlepšujúcej sa spoločenskej situácie spolu s rozmachom školstva koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia, sa stali impulzom znovuzrodenia a realizácie myšlienky založenia múzea."

"Dôležitým momentom, ako sa uvádza v publikácii Tridsať rokov  Múzea školstva a pedagogiky 1970 – 2000, bolo s vyššie uvedeným, i oživenie historicko-pedagogického výskumu a aktivizácia historikov školstva, ktorí pri svojej práci pociťovali potrebu uchovať a sústrediť v špecializovanej múzejnej inštitúcii do zabudnutia upadajúce školské pamiatky, archiválie a dokumenty."

"Významnou postavou tohto procesu bol aj Jozej Mátej, ktorý sa po úspešnom založení Múzea školstva a pedagogiky (v tom čase Múzeum školstva a pedagogiky na Slovensku), stal členom jeho prvej vedeckej rady (zal. 12/1970), ktorá posudzovala, ale aj spoluvytvárala prvé plány a vízie tohto pracoviska." 

Knihu Jozef Mátej: život a pedagogické dielo vo víre 20. storočia od Vladimíra Michaličku, sme slávnostne uvideli do života práve na pôde Múzea školstva a pedagogiky, ktoré bolo späté s neúnavnou prácou prof. Máteja v ére jeho prvých pracovníkov.