Periodiká

Zbierka obsahuje rôzne druhy periodík spojených s prácou pedagógov a životom v škole. Predovšetkým ide o pedagogické časopisy. V zbierke sú zastúpené aj normy, výročné správy, periodické zborníky fakúlt vysokých škôl a mládežnícke, školské a univerzitné časopisy.


Pedagogické časopisy

Pedagogické časopisy prinášali teoretické články, štúdie, správy z domáceho i zahraničného prostredia, recenzie a praktické poznatky využiteľné v učiteľskej praxi. Vychádzali obvykle v mesačnej periodicite okrem letných prázdnin. Najpočetnejšie sú zastúpené časopisy z obdobia 1. ČSR a obdobia socializmu.


Výročné správy

Výročné správy a ročenky základného a najmä stredného stupňa škôl (gymnáziá, odborné školy, učiteľské akadémie a pod.) obsahujú komplexné informácie o školách v danom školskom roku alebo za isté časové obdobie. Dve tretiny výročných správ a ročeniek vo fonde múzea pochádzajú z gymnázií.


Periodické zborníky

Periodické zborníky najmä pedagogických a filozofických (čiastočne aj prírodovedných) fakúlt univerzít, ktoré poskytovali vzdelanie budúcim učiteľom. Zborníky boli publikované obvykle v ročnej periodicite a venovali sa teoretickým i praktickým vedecko-výskumným otázkam a problémom.


Mládežnícke časopisy

Menšia zbierka detských a mládežníckych časopisov obsahuje časopisy pre čitateľov na základnom i strednom stupni škôl (Prameň, Slniečko, Žiačik, Ohník, Zornička, Rozvoj, Vatra, Svojeť a ďalšie).


Školské časopisy

Školské časopisy tvorili a vydávali najmä študenti stredných škôl, ktorí boli autormi celého obsahu časopisu po textovej i obrazovej stránke. Približovali bežný život v danej škole a prinášali tvorbu mladých autorov. Pred r. 1989 boli často svojpomocne ručne prepisované v niekoľkých kópiách, ktoré si čitatelia medzi sebou požičiavali.


Univerzitné časopisy

Spravodajské magazíny univerzít pôsobiacich na Slovensku približujúce akademický život alebo novinky na poli vedy a výskumu. Najpočetnejšie je zastúpený časopis Naša univerzita - spravodajca Univerzity Komenského v Bratislave.