Nadobúdanie zbierkových predmetov

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Jej cieľom je získavanie hmotných školských pamiatok za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj školstva a pedagogiky na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Predmety kultúrnej hodnoty, ktorými sú v prípade nášho múzea učebné pomôcky, inventár ale aj listinné dokumenty školy, vyhľadávajú kurátori priamo na školách, v starožitnostiach, či od zberateľov z celého Slovenska. Do budovania zbierkového fondu veľkou mierou prispievajú aj individuálny darcovia, ktorí si uvedomujú potrebu zachovania našej pamäte pre budúce generácie.

Odborná evidencia

Predmety kultúrnej hodnoty sa po nadobudnutí stávajú zbierkovými predmetmi a sú zapísané do odbornej evidencie zbierkového fondu múzea. Tá slúži na jednoznačnú identifikáciu zbierkových predmetov a poznanie ich vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Zbierkové predmety spolu vytvárajú zbierkový fond múzea, ktorý sa delí na jednotlivé zbierky podľa zamerania zbierkových predmetov v nich obsiahnutých.

Odborná ochrana

Odborná ochrana zbierkových predmetov spočíva v zabezpečení a pravidelnom monitoringu optimálnych podmienok ich uloženia v špecializovaných depozitároch. Súčasťou odbornej ochrany je aj odborné ošetrenie zbierkových predmetov - konzervovanie a reštaurovanie. Tieto činnosti sa vykonávajú v špeciálne technicky vybavených priestoroch reštaurátorskej dielne.

Výskum

Výskumná činnosť je predovšetkým zameraná na vedecké skúmanie zbierkových predmetov vo vzťahu k poznávaniu školskej minulosti na Slovensku. Jej výsledkom sú publikácie o dejinách školstva, odborné články, štúdie, scenáre a katalógy výstav, ale aj odborné príspevky na konferenciách, seminároch a kolokviách. Múzeum vydáva elektronický časopis Historicko-pedagogické fórum zameraný na dejiny školstva a pedagogiky a školské múzejníctvo.

Prezentácia

Kultúrno-prezentačná činnosť zameraná na dejiny školstva a pedagogiky v múzeu prebieha v podobe príprav a realizácií autorských expozícií a výstav. Ich súčasťou sú rôznorodé sprievodné podujatia pre širokú verejnosť a propagácia múzea v médiách.

Vzdelávanie

Neformálne a interaktívne vzdelávanie o školskej histórii prebieha vo forme rôznych vzdelávacích programov, lektorátov a sprievodných podujatí určených pre školské skupiny, ale aj širšiu verejnosť.